Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijk te maken wat U van WarmteThuis mag verwachten en wat WarmteThuis van U mag verwachten. WarmteThuis stelt in alles wat zij doet kwaliteit en service voorop, zo ook in deze algemene voorwaarden. Daarom zijn deze voorwaarden gebaseerd op de AVIC-voorwaarden van de Uneto-VNI (De brancheorganisatie voor installerend Nederland) en Thuiswinkel.org (bekend van het Keurmerk “Thuiswinkel Waarborg”). Zo bent U als klant altijd verzekerd van de beste service.

U kunt de Algemene Voorwaarden lezen op deze pagina. Wilt u de algemene voorwaarden downloaden? U kunt de PDF-versie opslaan via onderstaande knoppen:

1. Koop & Installatie 

2. Service abonnement 

3. Huurvoorwaarden


Bekijk snel de voorwaarden van:

Koop & Installatie

Service abonnement

Huren 

 

1. Koop & Installatie

Artikel 1 - Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen U en WarmteThuis overeengekomen Koop en het Werk (alsmede de aanvragen) 

Artikel 2 - Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt aangeduid met een hoofdletter verstaan onder:
  • U: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die een overeenkomst tot koop (Koop) en/of het verrichten van installatiewerkzaamheden (Werk) is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.
  • WarmteThuis: WarmteThuis B.V., zijnde een onderneming die bedrijfsmatig Toestellen verkoopt en installeert, onderhoudt en/of repareert, en de namens WarmteThuis optredende samenwerkende installatiebedrijven.
  • Installatie: de in Uw woning aanwezige (centrale) verwarmingsinstallatie, luchtbehandelingsinstallatie, laagspanning-installatie, (warm)waterinstallatie, dakwerken, riolering, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die bestemd zijn voor gebruik, distributie, opslag, afvoer e.d. van gas, (hemel)water, elektriciteit en warmte. Na het opleveren van het Werk vormt het Toestel onderdeel van de Installatie.
  • Toestel: De complete CV-ketel of warmtepomp zoals door de betreffende fabrikant geleverd, inclusief hetgeen vallende binnen de Standaardinstallatie van het Toestel.
  • Standaardinstallatie cv-ketels: Het plaatsen/installeren van een Toestel zoals door de fabrikant geleverd én het aanpassen/vervangen van;
  - de gasleiding, inclusief de gaskraan*;de koud- en warmwateraansluiting, inclusief de inlaatcombinatie*;
  - de CV-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler *;
  - de rookgasafvoer*, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot maximaal 1 meter gemeten vanaf de mantel van de cv-ketel of tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal;
  -de vulkraan, het overstort ventiel en het expansievat (behorende tot het standaard installatiepakket), mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de cv-Ketel
  *tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten
  • Standaardinstallatie warmtepompen: Het plaatsen/installeren van een Toestel zoals door de fabrikant geleverd plus: het aanpassen/vervangen van;

  - de CV-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler * ; 
  - de lucht toe- en afvoer, indien van toepassing, tot maximaal 2 meter gemeten vanaf de mantel van de warmtepomp of tot aan de dakdoorvoer of het bouwkundig kanaal;

  *tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten
   
  • Overige producten: alle overige door U van WarmteThuis gekochte producten die geen Toestel zijn.
  • Koop: het door WarmteThuis aan U krachtens koopovereenkomst verkochte en geleverde Toestel (en/of Overige producten) tegen betaling van de overeengekomen prijs door U aan WarmteThuis.
• Standaardinstallatie cv-ketels: Het plaatsen/installeren van een Toestel zoals door de fabrikant geleverd én het aanpassen/vervangen van;
• Werk: het totaal van de tussen U en WarmteThuis overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen terzake het installeren van het gekochte Toestel en/of Overige producten.
• Meer- en Minderwerk: door U gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen Werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.
• Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden aan het Toestel die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik van het Toestel.
• Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het Toestel, als gevolg waarvan een goed functioneren ervan onmogelijk is geworden.
• Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.
• Serviceabonnement: een overeenkomst die recht geeft op periodiek Onderhoud en indien van toepassing storingshulp aan het Toestel tijdens de contractperiode.
 1. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Het aanbod voor Koop en/of Werk wordt als uitgangspunt langs elektronische weg gedaan (via website of per e-mail), tenzij technische omstandigheden dit onmogelijk maken of indien wij daarvan expliciet afwijken. Alsdan wordt het aanbod aan U gedaan via een op schrift gestelde offerte.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien hierover niets vermeld staat zal het aanbod een maximale geldigheidsduur kennen van 30 dagen, waarna het van rechtswege komt te vervallen.
 3. Het aanbod omvat een omschrijving van het Toestel en de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling daarvan door U mogelijk te maken. Het aanbod bevat tevens het All-in Serviceabonnement dat na oplevering van het Werk ingaat. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het aanbod.
 4. U bent ervan bewust dat de door WarmteThuis verstrekte informatie omtrent de door ons aangeboden producten (w.o. de rendementsindicatie) is gebaseerd op algemene informatie verkregen van de fabrikant en/of feiten of omstandigheden van algemene bekendheid. Dat geldt tevens voor de voorzieningen die in algemene zin benodigd zijn in een woning voor het Toestel en/of de mogelijkheid voor een consument om de overheid te verzoeken om een geldelijke bijdrage (w.o. subsidie) te leveren voor de aankoop van het Toestel.
 5. Het aanbod kan deels tot stand komen op basis van informatie en wensen die U aan WarmteThuis verstrekt. Deze informatie en wensen zijn door WarmteThuis niet te controleren. WarmteThuis hanteert algemene ervaringsregels om deze informatie en wensen van U te vertalen in een aanbod, mede gebaseerd op door de fabrikant van het Toestel verstrekte informatie en/of feiten of omstandigheden van algemene bekendheid. Het aanbod van WarmteThuis kan door U op geen enkele wijze worden opgevat als een (maatwerk)advies. Op U rust de verantwoordelijkheid om zelf voldoende onderzoek te verrichten alvorens een aanbod te aanvaarden.
 6. WarmteThuis brengt zorgvuldig het aanbod tot stand en maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden WarmteThuis echter niet.
 7. Het aanbod van het Werk geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. De prijzen zijn voor consumenten inclusief BTW.
  a. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen de partijen een vast bedrag overeen waartegen het Werk wordt verricht (dit is de meest gebruikte methode).
  b. Bij de prijsvormingsmethode regie doet WarmteThuis een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft WarmteThuis, indien de situatie dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
  Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden bevatten in de vorm van voor een deel van het Werk aanneemsom en voor een deel van het Werk regie.
 8. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn begroot.
 9. Aan het tot stand brengen van het aanbod zijn voor U geen kosten verbonden, tenzij dit vooraf schriftelijk of digitaal kenbaar is gemaakt aan U. Een voorbeeld daarvan is een zeer complexe cv-installatie of de installatie van een warmtepomp. In dergelijke gevallen kan het voorkomen dat van het aanbod van het Werk deel uitmaken tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door WarmteThuis of in haar opdracht vervaardigd zijn. Deze documenten blijven eigendom van WarmteThuis en/of derde(n) tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele eigendomsrecht van WarmteThuis en/of derde(n). Zij mogen niet zonder toestemming door U aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder haar toestemming door U worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door WarmteThuis gedaan verzoek franco aan haar te worden toegezonden.
 10. Indien WarmteThuis bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van uw opslagruimte, dan dienen wij dit in het aanbod te vermelden.
 11. U bent ervan bewust dat de in of bij het aanbod genoemde data voor het starten van Werk indicatief zijn. De definitieve datum waarop het Werk is ingepland wordt door WarmteThuis na aanvaarding van het aanbod aan U bevestigd, waarbij rekening wordt gehouden met uw opgegeven voorkeursdata.
 12. Het werkgebied van WarmteThuis strekt zich uit tot Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Het Aanbod kan alleen betrekking hebben op een Toestel dat geïnstalleerd dient te worden binnen het werkgebied.

Artikel 4 - Totstandkoming en vorm

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4 lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door U van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden (w.o. het verrichten van een aanbetaling).
 2. Indien U het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt WarmteThuis onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft WarmteThuis passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Voor de elektronische (aan)betaling zal WarmteThuis eveneens passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. WarmteThuis kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of U aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Op basis van dit onderzoek kan WarmteThuis besluiten het aanbod in te trekken of om bijzondere voorwaarden te stellen, ook als het aanbod reeds door u is aanvaard. WarmteThuis is niet verplicht om die beslissing te motiveren.
 5. Het staat WarmteThuis vrij om een klant te weigeren of om aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. WarmteThuis is niet verplicht om die beslissing te motiveren.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. De Wet verkoop op afstand beschermt de consumenten bij het doen van aankopen op internet onder andere door de consument een herroepingsrecht (ook wel bedenktijd genoemd) te verlenen. Deze bedenktijd is m.b.t. het Werk 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en m.b.t. de Koop 14 dagen nadat u het Toestel heeft ontvangen (dan wel de door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder).
 2. U kunt gebruik maken van het herroepingsrecht via een e-mail aan info@WarmteThuis.nl of via een formulier op de website van WarmteThuis. WarmteThuis zal u de ontvangst van uw mededeling bevestigen.
 3. Het herroepingsrecht vervalt echter wanneer binnen deze bedenktijd overeenkomstig het verzoek van U met het Werk wordt begonnen gezien de aard van het WarmteThuis product (Toestellen besteld en Toestellen conform klant specifieke situaties, veelal met enige spoedeisendheid ter zake de oplevering vanwege vervanging van het oude toestel). U ziet door van WarmteThuis te verlangen, dan wel in te stemmen met, dat het Werk wordt gestart binnen de bedenktermijn, af van uw herroepingsrecht.

Artikel 6 - Verplichtingen van WarmteThuis

 1. WarmteThuis zal in het kader van de Koop het Toestel leveren op het door U gespecificeerde afleveradres, hetgeen als uitgangspunt uw woonadres is.
 2. WarmteThuis zal het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst (laten)uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale installatiewerktijden (maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00) van WarmteThuis, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van U aan WarmteThuis strekt tot het verlenen van Service, is WarmteThuis verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
 3. WarmteThuis neemt bij de uitvoering van het Werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijzigingen van de voorschriften mag aan U worden doorberekend, mits WarmteThuis aantoont dat zij op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.
 4. WarmteThuis is verplicht U te wijzen op de voor het eerste gezicht (visueel) kenbare en voor het Werk relevante:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door U verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
  • (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door U ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de door of namens U verstrekte gegevens. Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het Werk aan WarmteThuis openbaren en WarmteThuis ter zake kundig moet worden geacht.
 5. WarmteThuis is bevoegd om bij de uitvoering van het Werk hulppersonen in te schakelen, dan wel (een deel van) het werk over te dragen aan een (of meerdere) onderaannemer(s). WarmteThuis mag daartoe overgaan zonder voorafgaande instemming van U en zonder dit aan U mede te delen. WarmteThuis heeft bedongen dat deze hulppersonen een afdoende CAR/Montage en aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. U dient deze hulpperso(o)n(en) rechtstreeks aan te spreken voor schade die is veroorzaakt door gedragingen van deze hulpperso(o)n(en). Slechts indien de door de hulppersoon afgesloten verzekeringspolis geen afdoende dekking biedt én de hulppersoon geen verhaal biedt dan kan U direct WarmteThuis aanspreken.
 6. Indien WarmteThuis schadeplichtig is jegens U dan is WarmteThuis slechts gehouden om de directe (zaaks)schade te vergoeden van U tot maximaal het bedrag dat U tot op het moment van ontstaan van het schade brengende feit aan WarmteThuis heeft betaald in het kader van de Koop en het Werk. In geen geval kan het bedrag waarvoor WarmteThuis jegens U aansprakelijk zou zijn een bedrag groot € 450.000,= per gebeurtenis overstijgen; de aansprakelijkheid is in alle gevallen tot dat bedrag beperkt. Aan WarmteThuis kan in ieder geval niet worden toegerekend:
  • de werking/aanleg van uw bestaande installaties en aansluitingen;
  • schade door bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding;
  •leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet;
  • overmacht of bedieningsfouten.
 7. WarmteThuis is jegens U niet aansprakelijkheid voor indirecte schade (gevolgschade, w.o. bedrijfsschade, verlies van winst of inkomsten), immateriële schade en letselschade. 
 8. WarmteThuis kan door U niet worden aangesproken op verhoogd water, gas of elektra verbruik van de Installatie, behoudens indien 1) WarmteThuis een fout heeft gemaakt bij het uitvoeren van het Werk 2) waardoor het Toestel meer gas / water/ Elektra verbruikt, A) dan de fabrieksopgave van het Toestel B) rekening houdende met omvang van de woning (c.q. onroerende goed) en C) het afgegeven energieprestatiecertificaat D) bij normaal (niet-excessief) gebruik, en 3) U dit binnen 12 maanden na afronding van het Werk kenbaar heeft gemaakt aan WarmteThuis en 4) U daarna WarmteThuis op eerste verzoek in de gelegenheid heeft gesteld om de gemaakte fout te herstellen. Alsdan vergoedt WarmteThuis aan U maximaal het bedrag dat U maandelijks door de fout gedurende een periode van drie maanden te veel heeft betaald aan de betreffende leverancier.

Artikel 7 – Uw verplichtingen

 1. U bent verplicht het in het kader van de Koop door WarmteThuis te leveren Toestel in bezit te (laten) nemen en de overeengekomen koopprijs aan ons te betalen (zie artikel 15).
 2. U stelt WarmteThuis in de gelegenheid het Werk te verrichten op de ingeplande datum zoals door ons aan U is bevestigd, w.o. door ervoor zorg te dragen dat de woning (c.q. onroerende zaak) in redelijke staat verkeert, de plaats waar het Toestel dient te worden geïnstalleerd bezemschoon is en (veilig) kan worden bereikt door de installateur (mede met het oog op Arbowetgeving). U mag tot 48 uur voorafgaand aan de ingeplande afspraak, de afspraak kosteloos verzetten, mits U WarmteThuis daarvan tijdig (dus uiterlijk 48 uur voorafgaand), digitaal daarvan op de hoogte brengt.
 3. U dient zich te onthouden van handelingen of gedragingen die het de installateur bemoeilijken of verhinderen om het Werk (veilig) te verrichten, w.o. wordt begrepen fysiek of verbaal geweld (w.o. schelden).
 4. U zorgt ervoor dat WarmteThuis tijdig kan beschikken over de door U voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door U voor het werk te verschaffen gegevens. WarmteThuis geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op haar vakgebied.
 5. U verschaft de U ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor uw rekening.
 6. U draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 8 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.
 7. U dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van WarmteThuis behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daardoor geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient U WarmteThuis hiervan tijdig in kennis te stellen.
 8. Indien de aanvang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, of door omstandigheden waarvoor U verantwoordelijk bent, dient U de daarmee voor WarmteThuis verband houdende schade te vergoeden, tenzij deze omstandigheden niet aan U kunnen worden toegerekend. Deze schade wordt op voorhand vastgesteld op een minimumbedrag ad € 300,00, zijnde het arbeidsloon voor een Standaardinstallatie. Dit onverminderd het recht van WarmteThuis op vordering van haar volledige schade.
 9. U draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  •onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door  U verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
  • (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door U ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de door of namens U verstrekte gegevens;
  • Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van WarmteThuis op grond van artikel 6 lid 3.
 10. In geval van een tekortkoming van WarmteThuis bij de uitvoering van de overeenkomst wijst U WarmteThuis daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij WarmteThuis reeds door enkele tekortkomingen in verzuim is.

Artikel 8 - Vertraging bij aanvang of voortzetting van het Werk

 1. Indien WarmteThuis haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het Werk niet nakomt, kunt U WarmteThuis schriftelijk sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het Werk voort te zetten. U wijst er daarbij op dat U de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien WarmteThuis 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. U bent in dat geval bevoegd het Werk door een derde te doen laten uitvoeren of voortzetten.
 2. U heeft, indien U van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding. WarmteThuis heeft grenzen gesteld aan de omvang van die schade, zie bijvoorbeeld artikelen 6.5- 6.8. U mag dit verrekenen met hetgeen U nog aan WarmteThuis verschuldigd bent.

 

Artikel 9 - Beëindiging van het Werk in onvoltooide staat door U

 1. U kunt de uitvoering van het Werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk opzeggen. U dient dit schriftelijk of per e-mail (info@WarmteThuis.nl) aan WarmteThuis kenbaar te maken.
 2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het Werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is WarmteThuis verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
 4. U zal WarmteThuis de haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde alsmede de niet gemaakte kosten.
 5. Indien een prijsvormingsmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt U aan WarmteThuis de door WarmteThuis aan het Werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die WarmteThuis over het gehele Werk zou hebben genoten.
 6. Beëindiging van het Werk in onvoltooide staat heeft tevens beëindiging van het met WarmteThuis overeengekomen Serviceabonnement tot gevolg.

Artikel 10 - Bijzondere rechten WarmteThuis

 1. Onverminderd het recht van WarmteThuis om de overeenkomst met U te ontbinden, kan WarmteThuis in de navolgende gevallen uw handelen c.q. nalaten beschouwen als een ontbinding van de Koop en een opzegging van het Werk:

A: indien WarmteThuis het Werk niet kan (laten) uitvoeren omdat U in strijd handelt met artikel 7 lid 2 of 3.

B: indien de bestaande installatie (w.o. de leidingen, kranen, etc.) in de woning (c.q. onroerende zaak) van U -op basis van een visuele inspectie door de installateur- in dermate slechte staat is (w.o. verouderd,  achterstallig onderhoud, defecten, etc.) dat er naar inschatting van WarmteThuis het overeengekomen Werk in zijn geheel niet of niet juist zal kunnen functioneren, w.o. begrepen dat er naar inschatting van WarmteThuis een onaanvaardbare hoge kans op storingen zal ontstaan dat plaatsing in de ogen van WarmteThuis niet verantwoord is.

C: In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van U, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het WarmteThuis vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van WarmteThuis op U zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 1. Indien een situatie als genoemd in lid 1 van toepassing is zal WarmteThuis dat schriftelijk zo spoedig mogelijk aan u bevestigen.
 2. Indien WarmteThuis een aanvang heeft genomen met het Werk en wij het Werk niet kunnen voortzetten en/of opleveren omdat u in strijd handelt met artikel 7 lid 2 of 3, dan is WarmteThuis bevoegd om de werkzaamheden per direct te staken, het Toestel retour te nemen en kan van haar niet verwacht worden dat zij de Installatie in de oorspronkelijke situatie terugbrengt. Indien WarmteThuis besluit de overeenkomst te willen nakomen, dan kan zij additionele en kostenverhogende voorwaarden daaraan verbinden.
 3. Beëindiging van het Werk in onvoltooide staat heeft tevens beëindiging van het met WarmteThuis overeengekomen Serviceabonnement tot gevolg.

Artikel 11 - Meer- en minderwerk

 1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom kunnen U en WarmteThuis, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren resp. achterwege te laten Werk en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering.
 2. In het geval van het door U opgedragen Meerwerk kan WarmteThuis alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien zij U tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij U dit reeds zelf had moeten begrijpen.
 3. Indien minder wordt uitgegeven dan in de stelpost begroot dan geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van U artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking van de stelpost als minderwerk.
 4. Meer- of Minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan € 300,00 wordt direct bij het maken van de afspraken schriftelijk dan wel via elektronische weg vastgelegd, behalve in spoedeisende omstandigheden.
 5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van WarmteThuis respectievelijk U op verrekening van Meerwerk respectievelijk Minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 12 - Onvoorziene omstandigheden

 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan meldt WarmteThuis dat zo spoedig mogelijk aan U.
 2. Indien WarmteThuis U niet kan bereiken, dient zij het Werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
 3. Eventuele extra kosten die WarmteThuis moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door U worden vergoed.
 4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het Werk bepalen.

Artikel 13 - Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het Werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 14 - Oplevering

 1. Als U en WarmteThuis een vaste datum van oplevering hebben afgesproken, dan spant WarmteThuis zich er redelijkerwijs voor in om het werk op deze datum op te leveren.
 2. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het Werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
 3. Het Werk is opgeleverd wanneer WarmteThuis aan U heeft medegedeeld dat het voltooid is en U het Werk heeft aanvaard.
 4. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  • hetzij direct zodra U de werkbon na gereed komen van het Werk voor aanvaarding heeft afgetekend;
  • hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat U van WarmteThuis de mededeling heeft ontvangen dat het Werk is voltooid en U heeft nagelaten het Werk binnen die termijn te aanvaarden dan wel af te keuren;
  •hetzij wanneer U de Installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door in gebruik neming van een gedeelte van het Werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Artikel 15 – Betaling

 1. U bent verplicht de voor het Toestel overeengekomen koopprijs tijdig en volledig aan haar te betalen, alsmede de overige afgenomen producten en diensten, w.o. Meer- en Minderwerk. Het door U te betalen bedrag wordt in eerste instantie indicatief door WarmteThuis bevestigd via de orderbevestiging, waarna na oplevering de definitieve factuur wordt opgemaakt, de eindafrekening. Op de eindafrekening is de door U betaalde aanbetaling in mindering gebracht.
 2. WarmteThuis verstuurt in beginsel binnen vier weken na oplevering de eindafrekening aan U.
 3. In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen/benodigde Meer- en Minderwerk.
 4. In geval van de prijsvormingsmethode regie bevat de eindafrekening een uitsplitsing in materialen, arbeidsloon en overige kosten. Noemt WarmteThuis een richtprijs dan mag deze richtprijs in beginsel met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij WarmteThuis U tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.
 5. Betaling van de eindafrekening vindt als uitgangspunt per automatische incasso plaats binnen 8 dagen. Dit is een fatale termijn voor betaling.
 6. WarmteThuis kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van U.
 7. Na het sluiten van de overeenkomst kan WarmteThuis zekerheid bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat U de betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang U in dat geval weigert of niet in staat bent zekerheid te stellen, is WarmteThuis gerechtigd de uitvoering van het Werk op te schorten.

Artikel 16 - Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Indien U niet tijdig betaalt, wordt U wettelijk geacht, zonder verdere in gebreke stelling, in verzuim te verkeren. Niettemin zendt WarmteThuis na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 5 een betalingsherinnering waarin zij U op uw verzuim wijst en U alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangt van deze betalingsherinnering te betalen.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht kan WarmteThuis rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 5 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. WarmteThuis is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien WarmteThuis hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van U. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan (onverplicht) in het voordeel van U worden afgeweken.
 4. De door WarmteThuis geleverde producten, w.o. het door U van WarmteThuis aangekochte Toestel, blijven eigendom van WarmteThuis tot aan de algehele voldoening door U van de vorderingen van WarmteThuis uit hoofde van de koopovereenkomst (Koop) en de installatiewerkzaamheden van het Toestel (Werk) alsmede de vorderingen op U wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen uit genoemde overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten. Zolang het geleverde Toestel eigendom is van WarmteThuis is het U niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren, c.q. op enigerlei wijze aan een derde in gebruik te geven.

Artikel 17 - Opschorting van de betaling door U

 1. Indien het Toestel of het opgeleverde Werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft U het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek of het schadebedrag. Het is derhalve niet toegestaan om een hoger bedrag in te houden dan dat er schade is geleden.
 2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft WarmteThuis het recht de in artikel 16 bedoelde rente in rekening te brengen over het te veel opgeschorte bedrag.
 3. Indien U gebruik maakt van uw opschortingsrecht, dan dient U dit, alsmede de gronden waarop U zich beroept, zo spoedig mogelijk schriftelijk (en gemotiveerd) kenbaar te maken aan WarmteThuis, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat U dit recht heeft ingeroepen.

Artikel 18 - Garantie

 1. WarmteThuis garandeert voor een termijn van 2 jaar na oplevering dat eventuele gebreken aan het Toestel kosteloos worden verholpen. WarmteThuis garandeert voor een termijn van drie maanden na oplevering dat eventuele gebreken in het Werk kosteloos worden verholpen. Het hiervoor bepaalde laat de wettelijke rechten van U onverlet.
 2. Tevens garandeert WarmteThuis gedurende een termijn van 2 jaar na de oplevering dat de specificaties van het Toestel ten aanzien van capaciteit (vermogen) en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.
 3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij WarmteThuis en U nadrukkelijk een langere termijn zijn overeengekomen.
 4. De garantie beperkt zich tot fabrieksfouten en ziet derhalve niet op storingen veroorzaakt door normale slijtage van onderdelen. De vervangen onderdelen worden eigendom van WarmteThuis. WarmteThuis bepaalt of zij het defect herstelt of het onderdeel vervangt.
 5. De garantie vervalt indien:
  • gebreken aan het Toestel niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk door U aan WarmteThuis worden gemeld;
  • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik (w.o. het niet volgen van bedieningsvoorschriften) of verzuim van U (of uw rechtsopvolger), door manipulatie van het besturingssysteem van het Toestel, dan wel door van buiten komende oorzaken;
  • het gebrek geen gevolg is van het Werk;
  • gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van WarmteThuis aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door U zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;
  • er gedurende de garantieperiode geen of door anderen dan WarmteThuis periodiek onderhoud (dan wel anderszins werkzaamheden) is verricht aan het Toestel, terwijl onderhoud geadviseerd werd, nodig of noodzakelijk was;
  • U niet aan uw betalingsverplichtingen jegens WarmteThuis heeft voldaan, tenzij U gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 16, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval U geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.
 6. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van het artikel is niet van toepassing op ten aanzien van het ontstoppen, doorspoelen of anderszins vrijmaken van leidingen en afvoeren.
  Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van WarmteThuis op grond van de wet.

Artikel 19 - WarmteThuis klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de service van WarmteThuis. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als U vindt dat U niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van WarmteThuis of samenwerkende installatiebedrijven dan hopen wij dat van U te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met U opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.

WarmteThuis
Weesperstraat 118-C
1112 AP Diemen
Telefoon: 085-0207000
info@warmtethuis.nl

Per email is WarmteThuis te bereiken via ons contact formulier

Artikel 20 - Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. WarmteThuis kan de Algemene Voorwaarden wijzigen. WarmteThuis maakt zulke wijzigingen minimaal 4 weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend.
 2. Als een wijziging objectief in het nadeel van U is, dan heeft U het recht om de overeenkomst kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt schriftelijk plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.

Artikel 21 - Slotbepalingen

 1. De algemene voorwaarden treden in werking op 01-10-2019.
 2. WarmteThuis mag haar rechten en verplichtingen uit het Serviceabonnement overdragen aan een derde zonder uw voorafgaande toestemming. De onderhavige voorwaarden en de tussen WarmteThuis en U gesloten overeenkomst(en) blijven van kracht indien de rechtsvorm van WarmteThuis wordt omgezet in een andere of indien WarmteThuis haar onderneming of een deel daarvan overdraagt, splitst of fuseert.
 3. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde.
 4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal WarmteThuis met inachtneming van de bedoeling van Partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan zal/zullen deze worden vervangen door een bepaling die zoveel als rechtens is toegestaan overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.
 6. De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is ten aanzien van alle geschillen tussen partijen uitsluitend de rechtbank Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen tenzij WarmteThuis als dagvaardende of verzoekende partij kiest voor de rechtbank die op grond van het toepasselijk regelend recht relatief bevoegd is in welk geval deze bevoegdheid toekomt.

2. Serviceabonnement

Artikel 1 - Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het tussen U en WarmteThuis overeengekomen Serviceabonnement. Dit Serviceabonnement is gekoppeld aan de aanschaf van een nieuw Toestel via WarmteThuis.

Artikel 2 - Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt, aangeduid met een hoofdletter, verstaan onder:
  • U: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die een overeenkomst tot koop (Koop) en/of het verrichten van installatiewerkzaamheden (Werk) is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.
  • WarmteThuis: WarmteThuis B.V., zijnde een onderneming die bedrijfsmatig Toestellen verkoopt en installeert, onderhoudt en/of repareert, en de namens WarmteThuis optredende samenwerkende installatiebedrijven.
  • Toestel: De complete Cv-ketel of warmtepomp zoals door de betreffende fabrikant geleverd, plus hetgeen vallende binnen de Standaardinstallatie van het Toestel.
  • Standaardinstallatie Cv-ketels: Het plaatsen/installeren van een Toestel zoals door de fabrikant geleverd én het aanpassen/vervangen van;
  - de vulkraan, het overstort ventiel en het expansievat (behorende tot het standaard installatiepakket), mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de cv-ketel
  *tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten
  - de rookgasafvoer*, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot maximaal 1 meter gemeten vanaf de mantel van de Cv-ketel of tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal;
  - de cv-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler *;
  - de koud- en warmwateraansluiting, inclusief de inlaatcombinatie*;
  - de gasleiding, inclusief de gaskraan*.
  • Installatie: de in Uw woning aanwezige (centrale) verwarmingsinstallatie, luchtbehandelingsinstallatie, laagspanning-installatie, (warm)waterinstallatie, dakwerken, riolering, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die bestemd zijn voor gebruik, distributie, opslag, afvoer e.d. van gas, (hemel)water, elektriciteit en warmte.
  • Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden aan het Toestel die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik van het Toestel.
  • Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het Toestel of een component vallende binnen de Standaardinstallatie, als gevolg waarvan een goed functioneren ervan onmogelijk is geworden.
  • Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.
  • Serviceabonnement: een overeenkomst die recht geeft op periodiek Onderhoud en indien van toepassing storingshulp aan het Toestel tijdens de contractperiode.

Artikel 3 - Serviceabonnement

All-in Serviceabonnement Cv-ketel (Remeha)

Omschrijving:
Dit All-in Serviceabonnement voor het Toestel (uitsluitend van het merk Remeha) omvat periodiek onderhoud en het verhelpen van (eventuele) Storingen zonder bijkomende extra kosten voor U. Hierdoor hoeft U zich , behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, nooit zorgen te maken over zaken als voorrijkosten, materiaalkosten en arbeidskosten.

Onderhoud:
Elke 24 maanden Onderhoud of zoveel vaker als nodig geacht door WarmteThuis.

Storingen:

• 24/7 bereikbaarheid voor het melden van Storingen aan uw Toestel.
• Voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten zijn inbegrepen.
• Storingen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd door WarmteThuis, uiterlijk binnen 24 uur na melding, tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt. WarmteThuis verhelpt Storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met U.
• Het genoemde onderhoudsinterval kan in de praktijk afwijken omdat WarmteThuis het Onderhoud per kwartaal inplant. Het kan in die zin voorkomen dat het Onderhoud voor de eerste maal aan het begin van het kwartaal plaatsvindt en de tweede maal aan het eind van het kwartaal. Er kan als gevolg daarvan een langere periode verstrijken tussen de twee onderhoudsmomenten dan het genoemde interval. Tevens kan het voorkomen dat het door WarmteThuis beoogde Onderhoud op verzoek van U wordt uitgesteld en er daardoor een langere periode verstrijkt tussen twee onderhoudsmomenten dan de genoemde interval. Een langere periode tussen twee onderhoudsmomenten kan nimmer reden zijn voor restitutie van (een deel van) het betaalde abonnementsgeld.
• Het werkgebied van WarmteThuis strekt zich uit tot Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Het Serviceabonnement kan alleen betrekking hebben op een Toestel dat geïnstalleerd is binnen het werkgebied.

Artikel 4 - Voorwaarden en ingangsdatum

 1. Het Serviceabonnement is een dienst die tegelijkertijd en in combinatie met de aanschaf van een nieuw Toestel bij WarmteThuis wordt afgesloten.
 2. Het Serviceabonnement gaat direct na levering en installatie van het Toestel in en kent een minimale looptijd van 2 jaar.
 3. WarmteThuis kan besluiten om een Serviceabonnement af te sluiten met U indien U het Toestel bij een derde heeft gekocht en heeft laten installeren. WarmteThuis is alsdan vrij om de van toepassing zijnde servicevoorwaarden te bepalen en die kunnen derhalve afwijken van deze Algemene voorwaarden. WarmteThuis vermeldt die voorwaarden in het Aanbod dat zij aan U doet. Alleen die voorwaarden gelden alsdan tussen WarmteThuis en U.

Artikel 5 – Uw verplichtingen

 1. U bent verplicht om er voor zorg te dragen dat WarmteThuis nadat er een afspraak is gemaakt, ook daadwerkelijk toegang krijgt tot de locatie waar het Toestel is geplaatst, w.o. door er voor zorg te dragen dat de woning (c.q. onroerende zaak) in redelijke staat verkeerd, de plaats waar de servicewerkzaamheden worden verricht bezemschoon is en (veilig) kan worden bereikt door de installateur (mede met het oog op Arbowetgeving).
 2. U dient zich te onthouden van handelingen of gedragingen die het WarmteThuis bemoeilijken of verhinderen om de servicewerkzaamheden te verrichten, w.o. wordt begrepen fysiek of verbaal geweld (w.o. schelden).
 3. Indien U in strijd handelt met de leden 1 of 2 en WarmteThuis als gevolg daarvan niet in staat is geweest om de servicewerkzaamheden te verrichten, dan bent U aan WarmteThuis een bedrag groot € 75,00 verschuldigd ter compensatie van de door WarmteThuis onnodig gemaakte kosten. Dit bedrag is direct opeisbaar. Het verrichten van nieuwe servicewerkzaamheden wordt door WarmteThuis opgeschort tot het moment dat U dit bedrag heeft voldaan.
 4. U verschaft WarmteThuis de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de werkzaamheden benodigde energie.
 5. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor uw rekening.
 6. Indien de Installatie niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde normen, voorschriften en regelgeving voorziet U - voor zover niet anders is overeengekomen - in herstel van het gebrek. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: De gasleidingen en be- en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1078 en NEN 2757; ventilatievoorzieningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1087 en de Installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010; bereikbaarheid van de gehele Installatie moet goed en Arbo technisch verantwoord zijn; uw radiatoren en leidingen mogen geen achterstallig onderhoud hebben en dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren. Alles ter beoordeling van WarmteThuis.
 7. U informeert WarmteThuis tijdig over wijzigingen van uw contact en/of bankgegevens.

Artikel 6 - Storingen en werkzaamheden die onder alle serviceabonnementen van dekking zijn uitgesloten

 1. De volgende Storingen vallen nadrukkelijk niet onder de reikwijdte van de onder artikel 3 genoemde Serviceabonnementsvormen en worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, bij U in rekening gebracht:
  - Storingen die zijn ontstaan (mede) als gevolg van het door uw toedoen niet kunnen uitvoeren van servicewerkzaamheden;
  - Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning is of doordat er geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het Toestel, overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant;
  - Storingen aan het Toestel die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, brand, bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf;
  - Storingen door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars, door onjuiste instellingen of door manipulatie;
  - Storingen door verstopping, door kalkafzetting en diffusie;
  - Storingen door vervuilde rookgas-/luchtkanalen of in rookgas-/luchtkanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt;
  - Storingen door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in het Toestel;
  - Storingen aan de programma’s van de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling (herprogrammering valt niet onder een Serviceabonnement);
  - Storingen als gevolg van wijzigingen aan de Installatie of het Toestel die de goede werking van het Toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of het Toestel onbereikbaar maken en niet door WarmteThuis zijn aangebracht. Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden tegen vooraf geoffreerde kosten door WarmteThuis worden uitgevoerd.
 2. Het tussentijds bijvullen en/of ontluchten valt niet onder het Serviceabonnement.

Artikel 7 – Schade

 1. WarmteThuis is bevoegd om bij de uitvoering van het Werk hulppersonen in te schakelen, dan wel (een deel van) het werk over te dragen aan een (of meerdere) onderaannemer(s). WarmteThuis mag daartoe overgaan zonder voorafgaande instemming van U en zonder dit aan U mede te delen. WarmteThuis heeft bedongen dat deze hulppersonen een afdoende CAR/Montage en aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. U dient deze hulpperso(o)n(en) rechtstreeks aan te spreken voor schade die is veroorzaakt door gedragingen van deze hulpperso(o)n(en). Slechts indien de door de hulppersoon afgesloten verzekeringspolis geen afdoende dekking biedt én de hulppersoon geen verhaal biedt dan kan U direct WarmteThuis aanspreken.
 2. Indien WarmteThuis schadeplichtig is jegens U dan is WarmteThuis slechts gehouden om de directe (zaaks)schade te vergoeden van U tot maximaal het bedrag dat U tot op het moment van ontstaan van het schade brengende feit aan WarmteThuis heeft betaald in het kader van de Koop en het Werk. In geen geval kan het bedrag waarvoor WarmteThuis jegens U aansprakelijk zou zijn een bedrag groot € 450.000,= per gebeurtenis overstijgen; de aansprakelijkheid is in alle gevallen tot dat bedrag beperkt. Aan WarmteThuis kan in ieder geval niet worden toegerekend:
  • De werking/aanleg van uw bestaande Installaties en aansluitingen;
  • Schade door bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding;
  • Leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet;
  • Overmacht of bedieningsfouten.
 3. WarmteThuis is jegens U niet aansprakelijkheid voor indirecte schade (gevolgschade, w.o. bedrijfsschade, verlies van winst of inkomsten), immateriële schade en letselschade. 
 4. Indien, na installatie door WarmteThuis, aan het Toestel of de daaraan verbonden rookgasafvoeren, muurdoorvoeren of ventilatievoorzieningen werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door U of door derden al dan niet in opdracht van U, is WarmteThuis niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is.
 5. WarmteThuis kan door U niet worden aangesproken op verhoogd water, gas of elektra verbruik van de Installatie, behoudens indien 1) WarmteThuis een fout heeft gemaakt bij het uitvoeren van het Werk 2) waardoor het Toestel meer gas / water/ Elektra verbruikt, A) dan de fabrieksopgave van het Toestel B) rekening houdend met de omvang van de woning (c.q. onroerende goed) en C) het afgegeven energieprestatiecertificaat D) bij normaal (niet-excessief) gebruik, en 3) U dit binnen 12 maanden na afronding van het Werk kenbaar heeft gemaakt aan WarmteThuis en 4) U daarna WarmteThuis op eerste verzoek in de gelegenheid heeft gesteld om de gemaakte fout te herstellen. Alsdan vergoedt WarmteThuis aan U maximaal het bedrag dat de U maandelijks door de fout gedurende een periode van drie maanden te veel heeft betaald aan de betreffende leverancier.

Artikel 8 - Looptijd en beëindiging

 1. Het Serviceabonnement heeft een minimale looptijd van 2 jaar. Het abonnement wordt vervolgens met onbepaalde tijd verlengd. U heeft na de minimale looptijd van 2 jaar het recht het Serviceabonnement met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen op te zeggen.
 2. Bereikt het Toestel de leeftijd van 15 jaar, dan wordt het Serviceabonnement automatisch beëindigd.
 3. Indien het Serviceabonnement voor het verstrijken van de minimale looptijd door U wordt opgezegd, zullen de resterende termijnen van de initiële periode in rekening worden gebracht (voortijdige beëindiging). Dat geldt ook voor het geval dat U voor het verstrijken van de minimale looptijd verhuist en om die reden het Serviceabonnement opzegt. Wel heeft u alsdan de mogelijkheid om het abonnement over te laten nemen door de nieuwe eigenaar van uw woning.
 4. De opzegging dient schriftelijk of digitaal (info@WarmteThuis.nl) door U te worden doorgegeven aan WarmteThuis
 5. Onverminderd het recht op ontbinding is WarmteThuis bevoegd - zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling onzerzijds- de overeenkomst per direct tussentijds op te zeggen:

A) Indien WarmteThuis de servicewerkzaamheden niet kan (laten) uitvoeren omdat U in strijd handelt met artikel 5 lid 1 of 2;

B) In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van U, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor U niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het WarmteThuis vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van WarmteThuis op U zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 1. Indien de fabrikant van het Toestel niet langer onderdelen produceert of indien de onderdelen niet langer tegen redelijke condities of binnen een redelijke termijn beschikbaar zijn voor WarmteThuis, dan is WarmteThuis bevoegd -zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling- om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. WarmteThuis en U hebben te allen tijde de bevoegdheid, na deugdelijke ingebrekestelling, het Serviceabonnement tussentijds te ontbinden indien er sprake is van wanprestatie van WarmteThuis dan wel van U.
 3. In ieder geval is er sprake van een wanprestatie indien U drie keer een betaling niet, niet volledig of niet tijdig heeft verricht.
 4. Indien WarmteThuis de overeenkomst ontbindt en deze ontbinding plaatsvindt voordat de initiële looptijd van twee jaar is verstreken (zie art. 8 lid 1 ), dan bent u gehouden om WarmteThuis schadeloos te stellen in de vorm van betaling van een bedrag gelijk aan de voortijdige beëindiging (art. 8 lid 3). WarmteThuis behoudt zich het recht voor om volledige schadevergoeding bij U in rekening te brengen.

Artikel 9 - Het tarief

 1. De geldende tarieven zijn terug te vinden op www.WarmteThuis.nl
 2. De overeengekomen tarieven worden per 1 juli van het kalenderjaar automatisch en dus zonder dat daarvoor enige handeling of berichtgeving nodig is herzien in beginsel aan de hand van de Tabel ‘cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, Bouwnijverheid’(opvolger van de tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en installatiebedrijven) van het CBS. WarmteThuis behoudt zich het recht voor om voor de jaarlijkse verhoging aansluiting te zoeken bij een andere Tabel of Index.
 3. Indien van overheidswege (prijs)maatregelen (o.a. BTW-aanpassingen) worden doorgevoerd, is WarmteThuis gerechtigd tot doorberekening daarvan.

Artikel 10 - Betaling

 1. De aan WarmteThuis op basis van het Serviceabonnement verschuldigde bedragen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, per maand vooraf automatisch geïncasseerd van uw rekening. Betalingen van loon- en materiaalkosten (daar waar van toepassing) worden door WarmteThuis na voorafgaande machtiging door U ook automatisch afgeschreven van uw rekening.
 2. Indien U niet tijdig betaalt, wordt U - zonder verdere ingebrekestelling - geacht in verzuim te verkeren. Niettemin zendt WarmteThuis eenmalig een betalingsherinnering waarin zij U op uw verzuim wijst en U alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangt van deze betalingsherinnering te betalen. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan WarmteThuis rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. WarmteThuis is na verloop van de in lid 2 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan ons verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke buitengerechtelijke kosten voor uw rekening.

Artikel 11 - Privacy en gegevensbescherming

 1. WarmteThuis vraagt in het kader van het aangaan van een overeenkomst of het aanbieden van een offerte om uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, analyses, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Hierbij houdt WarmteThuis zich aan de wettelijke regels. Verzamelde gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden.
 2. Middels specifieke software en hardware is WarmteThuis in staat om de werking van individuele Toestellen op afstand (via een digitale verbinding tussen het Toestel en de server van WarmteThuis/de fabrikant van het Toestel) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. Dit systeem biedt vele voordelen. Zo kan op basis van deze gegevens worden vastgesteld of het Toestel onderhoud dan wel aanpassing c.q. reparatie behoeft, hetgeen van belang is in het kader van het Serviceabonnement.

In het kader van het bovenstaande doel zal WarmteThuis/de fabrikant van het Toestel gegevens, betreffende de werking, van individuele Toestellen registeren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met WarmteThuis/de fabrikant van het Toestel.

 1. Indien U bezwaar heeft tegen de bovenbeschreven wijze van dienstverlening, dan is het aan U om WarmteThuis hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat de digitale verbinding niet tot stand wordt gebracht.

Artikel 12 - Wijzigingen algemene voorwaarden en serviceabonnement

 1. WarmteThuis kan de Algemene Voorwaarden, het Serviceabonnement en (de hoogte van) het tarief wijzigen. WarmteThuis maakt zulke wijzigingen minimaal 4 weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend.
 2. Als een wijziging objectief in het nadeel van U is, dan heeft U het recht om het Serviceabonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt schriftelijk plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.
 3. De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging zoals bedoeld in dit artikel:
  • Verhoging van een tarief conform artikel 9;
  • Technische wijzigingen in het Serviceabonnement die door WarmteThuis op aanwijzing van de overheid zijn aangebracht.

Artikel 13 -WarmteThuis klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat U tevreden bent over de service van WarmteThuis. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als U vindt dat U niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van WarmteThuis of samenwerkende installatiebedrijven dan hopen wij dat van U te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met U opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.

WarmteThuis
Weesperstraat 118-C
1112 AP Diemen
Telefoon: 085-0207000
info@warmtethuis.nl

Per email is WarmteThuis te bereiken via ons contact formulier.

Artikel 14 - Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-10-2019.
 2. WarmteThuis mag haar rechten en verplichtingen uit het Serviceabonnement overdragen aan een derde zonder uw voorafgaande toestemming. De onderhavige voorwaarden en de tussen WarmteThuis en U gesloten overeenkomst(en) blijven van kracht indien de rechtsvorm van WarmteThuis wordt omgezet in een andere of indien WarmteThuis haar onderneming of een deel daarvan overdraagt, splitst of fuseert.
 3. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde.
 4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal WarmteThuis met inachtneming van de bedoeling van Partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan zal/zullen deze worden vervangen door een bepaling die zoveel als rechtens is toegestaan overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.
 6. De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is ten aanzien van alle geschillen tussen partijen uitsluitend de rechtbank Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen tenzij WarmteThuis als dagvaardende of verzoekende partij kiest voor de rechtbank die op grond van het toepasselijk regelend recht relatief bevoegd is in welk geval deze bevoegdheid toekomt.

3. Huurvoorwaarden

Op alle aanvragen en overeenkomsten voor de huur van CV-ketels van WarmteThuis B.V. zijn deze huurvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 - Definities

1. Begrippen die zijn geschreven met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

WarmteThuis: WarmteThuis B.V. en de namens WarmteThuis optredende installatiebedrijven.
Toestel: De complete CV-ketel (een apparaat ten behoeve van verwarmen en leveren van warm water) zoals door de betreffende fabrikant geleverd.
Standaard Installatie: 

Het plaatsen/installeren van een Toestel zoals door de fabrikant geleverd plus: het aanpassen/vervangen van;

• de gasleiding, inclusief de gaskraan*.
• de koud- en warmwateraansluiting, inclusief de inlaatcombinatie*;
• de cv-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler *;
de rookgasafvoer, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot maximaal 1 meter gemeten vanaf de mantel van de CV-ketel of tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal;
• de vulkraan, het overstort ventiel en het expansievat (behorende tot het standaard installatiepakket), mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de CV Ketel.

*tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van de CV-ketel gemeten

Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan het Toestel en/of componenten vallende binnen de Standaard Installatie die nodig zijn voor het ongestoord functioneren ervan of voor de veiligheid;
Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het Toestel of een component vallende binnen de Standaard Installatie, als gevolg waarvan een goed functioneren ervan onmogelijk is geworden.

Artikel 2 - Aanbod

 1. WarmteThuis biedt op haar website (www.WarmteThuis.nl) diverse CV-ketels te huur aan.
 2. Wanneer er bijzondere voorwaarden zijn, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Tenzij anders vermeld geldt een aanbod maximaal 30 dagen.
 3. De aangeboden huurprijs per maand omvat de huur en Standaard Installatie van het Toestel inclusief Onderhoud en het verhelpen van Storingen gedurende de looptijd van de huurovereenkomst.
 4. WarmteThuis geeft zo gauw als het bekend is, maar in ieder geval vóór plaatsing van het Toestel, een gespecificeerde kostenopgave wanneer voor het installeren meer gedaan moet worden dan valt onder de Standaard Installatie. De meerprijs van deze werkzaamheden kan niet in de huurprijs worden verrekend en moet via een éénmalige betaling/incasso worden voldaan.
 5. Om gebruik te kunnen maken van een huuraanbod moet u eigenaar zijn van de woning waarin het Toestel wordt geplaatst.
 6. In opdracht van WarmteThuis kan een credit-check worden uitgevoerd. WarmteThuis behoudt zich het recht voor op basis van de uitkomst hiervan het aangaan van een huur overeenkomst af te wijzen of te ontbinden.

Artikel 3 – Herroepingsrecht

 1. U kunt de huurovereenkomst binnen 14 dagen na het sluiten alsnog zonder opgaaf van redenen ontbinden. Dit kan via een e-mail aan info@WarmteThuis.nl of via de telefoon 085 0207000. U kunt ook gebruikmaken van een formulier van de website van WarmteThuis. WarmteThuis zal u de ontvangst van uw mededeling bevestigen.
 2. Alleen wanneer u hier uitdrukkelijk om verzoekt zal WarmteThuis al binnen de bedenktermijn met de uitvoering kunnen beginnen. Via de website of per e-mail kunt u de door u gewenste datum van plaatsing kiezen. U verklaart afstand te doen van uw recht tot ontbinding zodra WarmteThuis het Toestel heeft geïnstalleerd.
 3. Wanneer WarmteThuis op uw verzoek tijdens de bedenktermijn begint met de uitvoering en u de overeenkomst alsnog ontbindt, dan brengt WarmteThuis de redelijke kosten van het reeds geleverde bij u in rekening.

Artikel 4 – Ingangsdatum en looptijd

 1. De huurovereenkomst begint direct na oplevering van het Toestel en loopt tenminste 144 volle maanden.
 2. Tegen het einde van de looptijd doet WarmteThuis u een voorstel voor voortzetting van de huurovereenkomst, voor overname van het Toestel of voor de huur van een nieuw Toestel.

Artikel 5 – Plaatsing

 1. WarmteThuis en u bepalen in onderling overleg de plaats van het Toestel (bij Standaard Installatie de plaats van het te vervangen Toestel) en de leidingaanleg. Daarbij worden de geldende wettelijke plaatsingsvoorschriften en de plaatsingsinstructie van de fabrikant opgevolgd.
 2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van WarmteThuis het gehuurde Toestel te verplaatsen of wijzigingen aan te brengen in het leidingwerk zoals omschreven en vallend onder de Standaard Installatie.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg en werking van de verdere binneninstallatie (radiatoren, vloerverwarming, etc.).

Artikel 6 – Huurprijs / betaling

 1. De huur wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, per maand vooraf of in de eerste week van de lopende maand middels automatische incasso afgeschreven van uw rekening.
 2. De eerste huurtermijn is verschuldigd over de maand volgend op die waarin het Toestel is afgeleverd en geplaatst.
 3. Wanneer er meermalen problemen zijn met het betalen van de huur, kan WarmteThuis u vragen de verschuldigde bedragen op een andere, door WarmteThuis aangegeven, wijze te voldoen. Eventuele extra kosten van die andere betaalwijze zijn voor uw rekening.
 4. Bij niet-tijdige betaling (o.a. storno van de incasso), wordt u– zonder verdere ingebrekestelling – geacht in verzuim te verkeren. WarmteThuis zal u eenmalig een betalingsherinnering sturen waarin u wordt geïnformeerd wat de gevolgen van niet-tijdige betaling zijn. U krijgt hierbij de gelegenheid om alsnog binnen 14 dagen zelf de betaling te verzorgen.
 5. De gevolgen van niet-tijdige betaling kunnen zijn dat u wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt en eventueel dat de overeenkomst door WarmteThuis beëindigd wordt.
 6. Het niet gebruiken van het Toestel (bijvoorbeeld door afwezigheid), levert geen geldige reden op om de huur niet of later te betalen.
 7. WarmteThuis kan de maandelijkse huurprijs periodiek (jaarlijks per 1 juli) aanpassen. De basis voor de aanpassing (middels indexatie) is in beginsel de tabel “Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven” van het CBS.
 8. Indien van overheidswege (prijs)maatregelen (o.a. BTW aanpassingen) worden doorgevoerd, is WarmteThuis gerechtigd tot doorberekening daarvan.

Artikel 7 – Tussentijdse beëindiging

 1. De huurovereenkomst kan op uw verzoek na 24 maanden worden beëindigd op voorwaarde dat het Toestel in eigendom wordt overgenomen. In dat geval is er een vergoeding verschuldigd bestaande uit de Restwaarde en administratiekosten (€75,-). Onder Restwaarde wordt verstaan: de door WarmteThuis berekende prijs (koopprijs zonder acties) van het Toestel inclusief Standaard Installatie ten tijde van de ingebruikname van het Toestel minus de jaarlijkse afschrijvingen met 1/12. De Restwaarde op het moment van overname wordt eventueel vermeerderd of gecorrigeerd met het dan geldende BTW-tarief. Er geldt dus geen boete of afkoop van huurtermijnen. De eigendom van het Toestel gaat over na betaling van de vergoeding. Het verzoek tot beëindiging kan schriftelijk of per e-mail worden gedaan.
 2. Bij overlijden blijft de huurovereenkomst in beginsel volledig van kracht en zijn de huurtermijnen door de erfgenamen verschuldigd. Tussentijdse beëindiging tegen een vergoeding zoals beschreven onder lid 1 van dit artikel is in dit geval mogelijk.
 3. Bij verkoop van het pand kan de huurovereenkomst worden voortgezet met de opvolgende eigenaar. WarmteThuis behoudt zich wel het recht voor de nieuwe huurder te toetsen conform hetgeen beschreven in artikel 2, lid 6.
 4. Bij verkoop en verhuizing dient u WarmteThuis tenminste één maand van tevoren schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen en aan te geven of de huurovereenkomst wordt voortgezet met de opvolgend eigenaar of wordt beëindigd.
 5. WarmteThuis is bevoegd de huurovereenkomst tussentijds te ontbinden wanneer u in verzuim bent wegens niet-tijdige betaling, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement raakt of wanneer er beslag wordt gelegd op uw goederen. In deze gevallen heeft WarmteThuis recht op een vergoeding zoals beschreven onder lid 1 van dit artikel.
 6. Bij tussentijdse beëindiging in de loop van de maand blijft de huurprijs over die maand volledig verschuldigd.

Artikel 8 – Onderhoud en Storingen

 1. WarmteThuis verplicht zich:• het Toestel zodanig te onderhouden dat deze veilig, doelmatig en bedrijfszeker kan functioneren;
  • Storingen zo spoedig mogelijk op te volgen, uiterlijk binnen 24 uur na aanmelding, tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt. Storingen met een niet-spoedeisend karakter worden in overleg met u verholpen.
 2. U verplicht zich als huurder:
  • het Toestel enkel voor huishoudelijk gebruik te gebruiken en de door WarmteThuis en/of fabrikant gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te volgen;
  • het niet of niet behoorlijk functioneren van het Toestel onmiddellijk te melden aan WarmteThuis. Storingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gemeld op het algemene storingsnummer 085 401 2233;
  • geen wijzigingen aan het toestel aan te (laten) brengen en daaraan geen controle-, onderhoud- of herstelwerkzaamheden te (laten) verrichten anders dan door WarmteThuis;
  • personeel van WarmteThuis in de gelegenheid te stellen (zo vaak als WarmteThuis nodig acht) het Toestel te controleren, onderhouden, herstellen of verwijderen;
  • ervoor te zorgen dat het Toestel goed bereikbaar is en blijft (eventuele luiken, schotten en dergelijke dienen zonder gebruik te maken van gereedschap te verwijderen te zijn);
  • het Toestel te behoeden tegen beschadiging, waaronder bevriezing;
  • zorg te dragen voor een adequate verzekering van de CV-ketel (al dan niet vallend onder de normale inboedel- en/of opstalverzekering) op basis van allrisk dekking.
 3. De volgende storingen vallen niet onder de huurprijs en worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, bij u in rekening gebracht:
  • storingen door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de Installatie (het bijvullen en ontluchten van de installatie moet u zelf doen);
  • storingen aan onderdelen (leidingen, appendages, etc) die niet behoren tot de Standaard Installatie;
  • storingen als gevolg van het door uw toedoen niet kunnen uitvoeren van onderhoud;
  • storingen die zijn ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning of geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het Toestel;
  • storingen aan de programma’s van de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling;
  • storingen als gevolg van niet door WarmteThuis of haar installateurs aangebrachte wijzigingen aan de Standaard Installatie die de goede werking van het Toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of onbereikbaar maken;
  • storingen die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf;
  • storingen door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen;
  • storingen door verstopping, door kalkafzetting en diffusie;
  • storingen in vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt.
 4. Uitgesloten van onderhoud- en/of reparatieverplichting door WarmteThuis zijn esthetische schades zoals, krassen, deukjes en dergelijke.

Artikel 9 - Schade

 1. WarmteThuis is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een aan WarmteThuis toerekenbare tekortkoming. Indien WarmteThuis voor schade aansprakelijk mocht zijn dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 50.000,- per gebeurtenis. WarmteThuis is evenwel nimmer gehouden tot het vergoeden van bedrijfsschade, winst- of inkomstenderving daaronder begrepen, immateriële en overige indirecte schade.
 2. U vrijwaart WarmteThuis tegen alle aanspraken van derden jegens WarmteThuis inzake vergoeding van schade als bedoeld in dit artikel.
 3. U bent aansprakelijk voor alle door u of derden toegebrachte schade aan het Toestel en alle schade als gevolg van het verloren gaan of onbruikbaar worden van het toestel door brand, bevriezing, diefstal of anderszins.

Artikel 10 – Eigendom van het Toestel

 1. Het Toestel is eigendom van WarmteThuis. U mag het Toestel niet verkopen, verpanden of op andere wijze vervreemden of bezwaren.
 2. U bent verplicht WarmteThuis in de gelegenheid te stellen het Toestel te verwijderen indien WarmteThuis dat, mede in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst, noodzakelijk acht.
 3. Indien de huurovereenkomst om welke reden dan ook is komen te eindigen en de eigendom van het Toestel niet aan u is overgedragen, heeft WarmteThuis het recht het Toestel te blokkeren en/of weg te nemen zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Verwijdering van het Toestel mag uitsluitend door een door WarmteThuis aangewezen monteur plaatsvinden. Bij blokkering wordt het Toestel door WarmteThuis uitgeschakeld en is daarmee niet meer te gebruiken. U bent verplicht WarmteThuis toe te laten tot de ruimte waarin het Toestel is geplaatst.
 4. Indien WarmteThuis wordt belemmerd bij het verwijderen van het Toestel wordt u een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 320,- verschuldigd, onverminderd de verplichting tot betaling van de te verschijnen huurvergoedingen en vergoeding van de schade die WarmteThuis mocht hebben geleden of zal lijden doordat WarmteThuis het Toestel niet kan verwijderen.
 5. WarmteThuis verricht alleen die werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de verwijdering van het Toestel en is niet gehouden tot het verrichten of laten verrichten van werkzaamheden om muren, plafonds, leidingen, kranen etcetera in de oorspronkelijke staat te herstellen.
 6. U bent verplicht WarmteThuis onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u failliet wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of enig beslag op uw goederen wordt gelegd, en voorts om onverwijld aan de curator, bewindvoerder of deurwaarder mee te delen dat het Toestel eigendom is van WarmteThuis.
 7. Bij verkoop van de woning dient u de koper mee te delen dat het Toestel op huurbasis is verstrekt en dat dit met toebehoren eigendom is van WarmteThuis (zie ook artikel 7, leden 3 en 4).

Artikel 11 – Privacy- en gegevensbescherming

 1. Middels specifieke software en hardware is WarmteThuis in staat om de werking van individuele CV-ketels op afstand (via een digitale verbinding tussen de CV-ketel en de server van WarmteThuis) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. Dit systeem biedt vele voordelen. Zo kan op basis van deze gegevens worden vastgesteld of een ketel onderhoud dan wel aanpassing c.q. reparatie behoeft.
 2. In het kader van het bovenstaande doel zal WarmteThuis gegevens, betreffende de werking, van individuele CV-ketels registeren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met WarmteThuis.
 3. De informatie die WarmteThuis verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt om haar eigen dienstverlening te kunnen verrichten en te verbeteren en persoonlijke gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 12 - Wijzigingen huurvoorwaarden en huurovereenkomst

 1. WarmteThuis kan de Huurvoorwaarden alsmede de van toepassing zijnde tarieven wijzigen. De wijzigingen worden voor invoering daarvan bekendgemaakt.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de op dat moment reeds bestaande huurovereenkomsten.
 3. WarmteThuis mag haar rechten en verplichtingen overdragen aan een derde zonder uw voorafgaande toestemming, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
 4. Indien u een redelijke grond heeft om niet in te stemmen met een wijziging dan kunt u binnen 2 maanden na de bekendmaking de huurovereenkomst tussentijds beëindigen door opzegging en betaling van de vergoeding als genoemd in artikel 7.
 5. De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel:
  • verhoging van een tarief conform artikel 6 lid 7;
  • wijzigingen in de overeenkomst of voorwaarden die door WarmteThuis naar aanleiding van een wijziging in de regelgeving zijn aangebracht.

Artikel 13 -WarmteThuis klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de service van WarmteThuis. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als u vindt dat u niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van WarmteThuis of door een van de medewerkers van onze installateurs dan hopen wij dat van u te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met u opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.

WarmteThuis
Weesperstraat 118-c
1112 AP Diemen
Telefoon: 085-020 7000
info@warmtethuis.nl

Per email is WarmteThuis te bereiken via ons contact formulier

Artikel 14 - Slotbepalingen

 1. Deze Huurvoorwaarden WarmteThuis treden in werking op 01-04-2014.
 2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal WarmteThuis met inachtneming van de bedoeling van Partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan zal/zullen deze worden vervangen door een bepaling die zoveel als rechtens is toegestaan overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.

WarmteThuis algemene voorwaarden

U kunt hier een PDF bestand van de WarmteThuis algemene voorwaarden . Voor de meest recente versie van de algemene voorwaarden kunt u terecht op deze webpagina.

Tot slot

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden; zijn er bepalingen onduidelijk of heeft u overige vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!